color="green"

Zorgbeleid 

Zo gaan wij aan de slag binnen onze zorgwerking.

De brede basiszorg

We willen dat elk kind maximale groeikansen heeft. Hier zetten we schoolbreed op in. We zorgen voor een uitdagende leeromgeving waarin iedereen zich betrokken voelt en hebben oog voor het leerproces en het welbevinden van de leerling. Verder volgen we onze leerlingen sterk op, overleggen in teamverband en koppelen hieraan de nodige acties.

Door middel van differentiatie spelen we in op de individuele noden en behoeften van elk kind.

Zo is er ondersteunend materiaal voor handen voor leerlingen die het wat moeilijker hebben en wordt er uitdaging voorzien voor leerlingen die daar aan toe zijn.

Fase 1: verhoogde zorg

Ondanks een goede preventieve basiszorg kan er voor bepaalde leerlingen even nood zijn aan extra ondersteuning.

Deze ondersteuning gebeurt door de zorgleerkracht, dit kan zowel klasintern als klasextern.  Het plan van aanpak wordt bepaald in samenspraak met de klastitularis en het zorgteam. Indien nodig wordt het CLB ingeschakeld.  Het is de logica zelf dat ouders en de leerling hierbij betrokken worden.

Fase 2: uitbreiden van de verhoogde zorg

Wanneer de zorg uit  fase 1 onvoldoende is, kan de zorg nog verhoogd worden.

Als school doen we dan beroep op externen. Samen met het CLB en/of het leersteuncentrum werken we een handelingsgericht traject uit. Ook hier weer in overleg met de ouders en de leerling.