Windekind - Denderwindeke

Capaciteitsbepaling

In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd.
Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

De capaciteit van de Stedelijke Basisschool Denderwindeke wordt vanaf 1 september 2014 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgend maximumaantal:
- school: 676 leerlingen.
- niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
- niveau lager onderwijs: 468 leerlingen